EC elektroden

Selve EC elektroden er konstrueret på forskellige mål alt efter konstruktøren ideer. De fleste elektroder er såkaldte to-punktelektroder, det vil sige der er 2 målepunkter hvor EC værdien måles imellem, og det er disse målepunkter der skal holdes rene for at sikre optimal stabilitet i målingerne.
Målepunkterne, der har forskelligt udseende alt efter fabrikat, er som regel fremstillet enten i rustfrit stål eller special kul, rengøring kan normalt ske vha. en svag syreopløsning, ståluld eller fint smergellærred.....(følg altid fabrikantens forskrifter). Scangrow's EC elektroder kan også rengøres ved at skrabe let med en kniv på elektrodekullene.
Kontrol, evt. rengøring og justering, skal udføres jævnligt, helst en gang om ugen.

pH måling
Måling af pH er sammen med måling af ledningsevne én af de almindeligste målinger i det moderne gartneri, målekredsløbet består i langt de fleste installationer af en ph elektrode og en pH transmitter.
pH-transmitteren er konstrueret forskelligt i de forskellige fabrikater gødningsblandere og måleudstyr; gør det samme job nemlig registrering og viderebehandling af det elektriske signal fra elektroden.

pH-elektroden
pH-elektroden arbejder som et batteri: er der hydrogenioner (brintioner) i mediet, sender elektroden et svagt spændingssignal(proportional med pH-værdien), som varierer med koncentration af ioner i det medie, hvori den er neddryppet.
Elektrodens spids er fremstillet af glas, som er selektiv for brintioner, hemmeligheden bag en god elektrode ligger i blandingen og fremstillingen af dette ionfølsomme glas.
Langt de fleste pH-elektroder, der anvendes i gartnerier, er såkaldte kombinationselektroder, der består af et internt element, en sølvtråd belagt med sølvklorid, en elektrolyt (som regel kaliumklorid) og en membran*), membranen er en slags mur mellem elektroden og det medie der måles i. Membranen tillader elektrolytten langsomt at flyde ud i det medie der måles i.

For at få en korrekt og stabil pH måling er det nødvendigt at:
Sikre en stabil kabelforbindelse mellem elektroden og transmitteren.
God kontakt mellem elektroden og det medie der skal måles.
Elektroden/membranen er ren**).

*) membranen er ofte en lille keramisk stift.
**) rengøring kan ske meget forsigtigt med en f.eks. en vatpind eller en blød klud.

pH-elektroder må aldrig tørre ud da dette kan ødelægge membranen.
Opbevar altid pH-elektroder med væskefyldt beskyttelseskappe.
Udtørrede elektroder (membraner) kan i nogen tilfælde startes igen ved at lade elektroden stå i en xxxxx væske i et døgn.
Som det fremgår af ovenstående flyder elektrolytten ud af elektroden under brug, herved tømmes elektroden efterhånden hvorved målingen bliver ustabil, elektroden kan ikke justeres og bør skiftes. Levetiden på en pH-elektroden afhænger meget af type, brug, vedligeholdelse og opbevaring.

Kontrol, evt. rengøring og justering, skal udføres jævnligt, helst en gang om ugen.

Lidt elektrokemi
pH er en selektiv måling af hydrogen (brint) ionkoncentrationen (H+), med en logaritmisk beregning. Dette medfører, at en forandring med 1 pH modsvarer 10 gange forandring af ionkoncentrationen.
Hvis hydrogenionkoncentrationen(H+) og hydroxylionkoncentrationen(OH-) er lige store, er pH værdien 7, eller neutral.
Tilsætning af en syre øger hydrogenionkoncentrationen og hydroxylionkoncentrationen mindskes. Opløsningen bliver syr og pH-værdien bliver under 7.
Modsætningsvis: tilsættes en base mindskes hydrogenionkoncentrationen og hydroxylionkoncentrationen bliver alkalisk og pH-værdien er over 7.